Status: Trwająca

Czas serwera: 06.07.2022 21:34

Karta zamówienia #OSPL.1/2021
Dostawa i zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach.

Informacje

ID zamówienia
13481
Nazwa zamówienia
Dostawa i zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach.
Numer zamówienia
OSPL.1/2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00124377/01
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
34144210-3 - Wozy strażackie
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Luszowicach.
2. Pojazd musi być fabrycznie nowy, z kompletem dokumentów, przygotowany do rejestracji, posiadające wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju oraz potwierdzające spełnianie przez pojazd szczegółowych warunków technicznych określonych przez Zamawiającego w opisie. Pojazd musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej SWZ.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
31.07.2021 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.07.2021 12:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ochotnicza Straż Pożarna w Luszowicach
Adres
Strażacka 50
Chrzanów - Luszowice
32-500, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Robert Drąg
robert.drag71@gmail.com
+48 601739566

Dokumenty