Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 14:57

Karta zamówienia #08/2018C_Svit
Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18

Informacje

ID zamówienia
1367
Nazwa zamówienia
Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18
Numer zamówienia
08/2018C_Svit
Numer ogłoszenia BZP
11691 - WYP, VVO. 165/2018 - 21.08.2018
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
415 006,50 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

SO 100 Chodník: Chodník je rozdelený do troch úsekov. Úsek "A" v dl. 80, 72 m šírky 3,0 m bude vybudovaný v trase jestvujúceho chodníka medzi vyústením MK Ul. Hviezdoslavova a MK Ul. Sládkovičova na cestu I/18.Pripojenia týchto miestnych komunikácií sa upravia a zrekonštruujú v súvislosti so stavbou "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice; Úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo); časť podjazd SVIT", ako súčasť stavebného objektu "Žst. SVIT, úprava cesty I/18 vo Svite" a "Žšt. SVIT, úprava MK a chodníkov pri úprave cesty I/18". Úsek "B" v dl. 65,62 m šírky 3,0 m bude vybudovaný v trase jestvujúceho chodníka medzi vyústením MK Ul. Sládkovičova a MK Ul. SNP na cestu I/18. Pripojenia týchto miestnych komunikácií sa upravia a zrekonštruujú v súvislosti so stavbou "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice; Úsek trate Liptovský Mikuláš -Poprad - Tatry (mimo); časť podjazd SVIT", ako súčasť stavebného objektu "Žst. SVIT, úprava cesty I/18 vo Svite" a "Žšt. SVIT, úprava MK a chodníkov pri úprave cesty I/18". Úsek "C" v dl. 1723,18 m šírky 3,0 m bude vybudovaný v trase jestvujúceho chodníka medzi vyústením MK Ul. SNP na cestu I/18 a odbočkou do miestnej komunikácie do Lopušnej doliny. Pripojenie MK Ul. SNP sa upraví a zrekonštruuje v súvislosti so
stavbou "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice; Úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo); časť podjazd SVIT", ako súčasť stavebného objektu "Žst. SVIT, úprava cesty I/18 vo Svite" a "Žšt. SVIT, úprava MK a chodníkov pri úprave cesty I/18". Tento úsek na dvoch miestach križuje vjazdy do priemyselných areálov Chemosvit a Tatrapeko. Po kompletnom zrealizovaní stavby spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov a úprave MK a chodníkov pri úprave cesty I/18 v rámci stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina -Košice; Úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo); časť podjazd SVIT" sa vytvorí ucelený úsek spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov v dl. cca 1920 m. Vybudovanie spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov predpokladá vzhľadom na jestvujúci technický stav vybúranie existujúcich chodníkov v úseku navrhnutej trasy spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov, vyznačenie priechodov pre cyklistov a chodcov v miestach vstupov do priemyselných areálov a napojenie na ostatné spevnené plochy v dotyku s navrhovaným spoločným chodníkom pre cyklistov a chodcov. Okrem toho je navrhnuté odstránenie obrusnej betónovej vrstvy na mostovke existujúcej lávky pre peších a jej nahradenie asfaltovou obrusnou vrstvou.
Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov bude vo všetkých úsekoch vyznačený trvalým zvislým a vodorovným dopravným značením. Základné trvalé dopravné značenie pre spoločný chodník je na výkresovej dokumentácii a návrh trvalého dopravného značenia vychádza z technických podmienok TP 07/2014 (TP 085) pre navrhovanie cyklistickej
infraštruktúry. SO 101 Osvetlenie: Ako samostatný stavebný objekt je navrhnuté aj nové osvetlenie chodníka. Nové VO je navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky normy STN EN 13201 - 1, STN EN 13201 - 2, STN EN 13201 - 3, STN EN 13201 - 4. Spoločný chodník bude osvetlený samostatným verejným osvetlením, pričom v niektorých miestach, kde chodník prechádza v dotyku s miestnou komunikáciou bude osvetlený zároveň s osvetlením samotnej komunikácie, v ostatných úsekoch sa verejné osvetlenie chodníka doplní. Stožiare a iné nosiče svetelných zdrojov budú osadené vo vzdialenosti min. 0,25 metra od obrubníka cyklochodníka. V rámci stavebného objektu je navrhnuté osadenie nových stožiarov VO so svietidlami jednotlivými aj zdvojenými na výložníkoch, pričom stožiare budú napojené z jestvujúcich pripojovacích bodov existujúcej siete VO v meste SVIT. Na niektorých jestvujúcich stožiaroch sa vymenia, prípadne doplnia svietidlá. Rozvod sa urobí v káblovej ryhe a svietidlá verejného osvetlenia sa umiestnia na stĺpy verejného osvetlenia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.09.2018 08:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
mesto Svit
Adres
Hviezdoslavova 268/32
Svit
05921, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5871

Dokumenty