Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 01:30

Karta DSZ #MAR 23/2021
Dynamický nákupný systém – remeselné stavebné práce malého rozsahu

Informacje

ID zamówienia
14792
Nazwa zamówienia
Dynamický nákupný systém – remeselné stavebné práce malého rozsahu
Numer zamówienia
MAR 23/2021
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Roboty budowlane, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
170 000,00 EUR
Główny CPV
45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
71324000-5 - Usługi mierzenia ilości
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie Dynamického nákupného systému pre zabezpečenie realizácie zákaziek malého rozsahu, pre potreby verejného obstarávateľa. Uvedené zákazky súvisia so zabezpečením správy a údržby majetku zvereného verejnému obstarávateľovi. Jedná sa o zákazky bez základnej technickej dokumentácie a bez rozpočtu. Súčasťou každej zákazky vyhlasovanej v tomto DNS bude riadená obhliadka priestorov za účasti všetkých záujemcov, spoločné zadefinovanie jednotlivých položiek a spracovanie odhadu nákladov. Následne bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky a záujemcovia/uchádzači predložia svoje ponuky. Vo všeobecnosti sa jedná o drobné stavebné práce napríklad oprava schodísk, oplotenia, murovaných a betónových prvkov jednotlivých objektov v správe verejného obstarávateľa.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
04.11.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
04.11.2021 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
15.12.2022 00:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
15.12.2022 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Oferty