Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 08:19

Karta zamówienia #Ra/1/21
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu, Rabča

Informacje

ID zamówienia
14902
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu, Rabča
Numer zamówienia
Ra/1/21
Numer ogłoszenia BZP
44787 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
543 859,63 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v
Rabči. Navrhnuté sú viaceré opatrenia, ktoré spoločne budú viesť k značnému zníženiu energetickej náročnosti objektu.
Podrobne v súťažných podkladoch a položkovite vo výkaze výmer.
Zákazka sa nedelí na časti, jedná sa o jeden vecne, funkčne a logicky nedeliteľný celok.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 10.000,00 EUR.
Bližšie v súťažných podkladoch.

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
22.10.2021 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Rabča
Adres
Hlavná 426
Rabča
02944, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434527

Dokumenty