Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 04:59

Karta zamówienia #10/2021_Svit
Zrušená zákazka: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v meste Svit

Informacje

ID zamówienia
14998
Nazwa zamówienia
Zrušená zákazka: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v meste Svit
Numer zamówienia
10/2021_Svit
Numer ogłoszenia EU
2021/S 201-524426
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
360 000,00 EUR
Główny CPV
60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu jej povahy, t.j. ide o poskytovanie služieb vo verejnom záujme kde nie je možné, aby uvedená zákazka bola rozdelená na časti a t.j. poskytovaná viacerými poskytovateľmi/dopravcami. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu nutnosti zabezpečiť poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v celom záujmovom území Mesta Svit jedným poskytovateľom. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by nebolo účelné z technických, procesných ani finančných dôvodov, ako aj z dôvodu efektívneho riadenia zmluvného vzťahu s budúcim poskytovateľom služieb. Predmet zákazky by mal byť poskytovaný jedným poskytovateľom, ktorý bude zodpovedný za poskytovanie služieb kvalitnej mestskej autobusovej dopravy na celom území Mesta Svit.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Svit. Ďalšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.11.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.11.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
mesto Svit
Adres
Hviezdoslavova 268/32
Svit
05921, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5871

Dokumenty