Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 17:45

Karta DSZ #MAR 28/2021
Dynamický nákupný systém – elektroinštalačné a elektromontážne práce

Informacje

ID zamówienia
15251
Nazwa zamówienia
Dynamický nákupný systém – elektroinštalačné a elektromontážne práce
Numer zamówienia
MAR 28/2021
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Roboty budowlane, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
69 000,00 EUR
Główny CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Uzupełniające CPV
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
31731000-9 - Artykuły elektrotechniczne
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
71324000-5 - Usługi mierzenia ilości
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie Dynamického nákupného systému pre zabezpečenie realizácie zákaziek pre potreby verejného obstarávateľa. Uvedené zákazky súvisia so zabezpečením správy a údržby majetku zvereného verejnému obstarávateľovi.
Jedná sa prevažne o zákazky bez základnej technickej dokumentácie a bez rozpočtu. Súčasťou každej zákazky bez základnej technickej dokumentácie vyhlasovanej v tomto DNS bude riadená obhliadka priestorov za účasti všetkých záujemcov, spoločné zadefinovanie jednotlivých položiek a spracovanie odhadu nákladov. Následne bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky a záujemcovia/uchádzači predložia svoje ponuky. Vo všeobecnosti sa jedná o zákazky malého rozsahu napríklad výmena vedenia, montáž rozvádzačov a elektroinštalácií, havárie.
Verejný obstarávateľ môže zadávať v rámci zriadeného DNS aj zákazky s už spracovaným výkazom výmer, s hotovou projektovou dokumentáciou, bez riadenej spoločnej obhliadky priestorov.
V prípade havárií a potreby riešenia havarijných stavov budú všetci zaregistrovaní uchádzači upozornený na skrátené termíny predkladania ponúk.

Trvanie DNS: 24 mesiacov,

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Objednávka s VOP ( Všeobecné obchodné podmienky)

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
23.11.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
23.11.2021 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
23.11.2023 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Oferty