Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 14:54

Karta zamówienia #37493/2021
Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach

Informacje

ID zamówienia
15942
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Numer zamówienia
37493/2021
Numer ogłoszenia BZP
57952 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
514 759,59 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45321000-3 - Izolacja cieplna
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421132-8 - Instalowanie okien
44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy
31216200-5 - Przewodniki piorunochronowe
39715210-2 - Urządzenia centralnego ogrzewania
45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty a stavebné úpravy:
SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
02 - ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / OKNÁ /
03 - ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / FASÁDA /
04 - ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / STRECHA /
05 - ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / OSTATNÉ /
06 – Vykurovanie
07 - Výroba elektr. energie z fotov. Panelov
21-370 - ELEKTROINŠTALÁCIA , BLESKOZVOD

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.01.2022 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
04.01.2022 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Trenčianske Teplice
Adres
Gen. M. R. Štefánika 613/4
Trenčianske Teplice
91451, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 904993839
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700

Dokumenty