Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 23:25

Karta zamówienia #UP-VO/2021/42212/121397/FoL
,,Kontajnerové divadlo´´

Informacje

ID zamówienia
16588
Nazwa zamówienia
,,Kontajnerové divadlo´´
Numer zamówienia
UP-VO/2021/42212/121397/FoL
Numer ogłoszenia BZP
291/2021 z 21.12.2021 pod sp.zn. 38448/2021
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
549 798,04 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Zákazka je rozdelená na 2 časti:

1. časť : ,,Kontajnerové divadlo” - stavebné práce
2. časť : ,,Kontajnerové divadlo” - sadové úpravy

časť č. 1 zákazky je z týchto objektov:
SO 100 – príprava územia: HTÚ, príprava stavebnej jamy
SO 101 – Kontajnerové divadlo
SO 102 – spevnené plochy a komunikácie
SO 201 – NN prípojka
SO 202 – vodovodná prípojka
SO 203.1 – prípojka splaškovej kanalizácie
SO 203.2 – dažďová kanalizácia
SO 204 – prípojka plynu

Časť č. 2 zákazky z tohto objektu:
SO 301 Terénne a sadové úpravy
Predmetom verejného obstarávania sú stavebné práce pre zhotovenie objektu Kontajnerového divadla spolu s terénnymi úpravami.
Kontajnerové divadlo bude dvojpodlažná budova s čiastočným podpivničením, ktorú tvoria usporiadané lodné kontajnery v dvoch radoch nad sebou po obvode stavby. V centre objektu vznikne divadelná sála s multifunkčným zameraním cez dve podlažia s pôdorysným priemetom v tvare obdĺžnika. Celkovo sa na objekte použije 8 kontajnerov. Maximálna výška objektu je 6,62 m nad úrovňou 1.NP, maximálne pôdorysné rozmery objektu sú 15,14 x 16,13 m.
Hlavným cieľom sadových úprav je vytvorenie nových výsadieb ako plošných a líniových prvkov zelene v území. Výsadby sú lokalizované v miestach, kde kompozične doplnia celkovú koncepciu úprav plôch. Vytvárajú sa tak kompaktné plochy s udržiavanou trojetážovou zeleňou (trávnik, kríkové výsadby, vzrastlé jestvujúce stromy). Zeleň tak vytvorí línie a plochy s okrasno-estetickou a izolačnou funkciou. Na výsadbu bude použitý predpestovaný a vzrastlý rastlinný materiál I. akosti.
Sadové úpravy sú neoddeliteľnou súčasťou stavby a budú dokončené a odovzdané spolu s objektmi.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.01.2022 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Trenčín
Adres
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Ľubica Fodorová
lubica.fodorova@trencin.sk
+421 326504265

Dokumenty

Kontajnerové divadlo - stavebné práce

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
522 859,05 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
Uzupełniające CPV
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45232141-2 - Roboty grzewcze
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
65110000-7 - Przesył wody
44480000-8 - Różny sprzęt gaśniczy
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kontajnerové divadlo - sadové úpravy

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
26 938,99 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77300000-3 - Usługi ogrodnicze
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 - Sadzenie drzew
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy