Status: Trwająca

Czas serwera: 31.05.2023 22:42

Karta zamówienia #pdl/2022/LUB/1
Výstavba kanalizácie v obci Lubeník stoky C

Informacje

ID zamówienia
17001
Nazwa zamówienia
Výstavba kanalizácie v obci Lubeník stoky C
Numer zamówienia
pdl/2022/LUB/1
Numer ogłoszenia BZP
6297 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
506 492,44 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232424-0 - Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Obec Lubeník má spracovanú projektovú dokumentáciu na stavbu: LUBENÍK Rekonštrukcia kanalizácie pozostávajúca z týchto stavebných objektov: 01 - Stoková sieť, SO 02 - Kanalizačné prípojky, SO 03 NN prípojky.
Predmetom zákazky je z uvedenej projektovej dokumentácie stoková sieť v dĺžke 1478,34 - časť C - zberač.
Stoková sieť pre odvedenie splaškových odpadových vôd je navrhnutá gravitačná v celom rozsahu. Výtlak je navrhnutý na kanalizačnom zberači C pred zaústením do ČOV. Zberač C a všetky stoky sú navrhnuté z kanalizačných rúr PVC DN300mm. Odbočky pre napojenie kanalizačných prípojok (118ks) a dve združené prípojky napojené v šachtách budú riešené po ukončení tejto realizácie podľa finančných možností obce.
Rozpočet uvádza dĺžku potrubia 1441,34 m, čo je predmetom zákazky. Rozdiel v zakreslenej situácii tvoria rôzne spojovacie armatúry – kolená, presuvky atď.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
09.03.2022 08:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
09.03.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
0bec Lubeník
Adres
Lubeník 222
Lubeník
04918, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Iveta Beslerová
ivetabeslerova@gmail.com
+421 905642149
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6036

Dokumenty