Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 06:19

Karta zamówienia #2018-VS-0277
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 - OZ Rimavská Sobota

Informacje

ID zamówienia
1787
Nazwa zamówienia
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 - OZ Rimavská Sobota
Numer zamówienia
2018-VS-0277
Numer ogłoszenia BZP
16870 - MSS
Numer ogłoszenia EU
2018/S 226-517238
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
8 944 244,76 EUR
Główny CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií na OZ Rimavská Sobota v rokoch 2019-2022 v delení na
časti podľa výrobných celkov:

časť 1 - VC - LS Klenovec
časť 2 - VC - LS Hnúšťa
časť 3 - VC - LS Rimavská Sobota
časť 4 - VC - LS Brádno-Tisovec

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú
činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich
biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o
diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,
ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a
postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na
lesoch.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.01.2019 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.01.2019 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Rimavská Sobota
Adres
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
979 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jaroslav Zorvan
jaroslav.zorvan@lesy.sk
+421 918335182

Dokumenty

Časť 1 - VC - LS Klenovec

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 850 131,93 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť 2 - VC - LS Hnúšťa

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 747 192,78 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť 3 - VC - LS Rimavská Sobota

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 902 779,83 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť 4 - VC - LS Brádno-Tisovec

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 444 140,22 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej