Status: Trwająca

Czas serwera: 01.03.2024 04:40

Karta DSZ #MAR 3/2022
DNS: Záhradná a špeciálna motorová technika, osobné automobily

Informacje

ID zamówienia
18523
Nazwa zamówienia
DNS: Záhradná a špeciálna motorová technika, osobné automobily
Numer zamówienia
MAR 3/2022
Numer ogłoszenia BZP
067/2022 16222 - WYT
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
210 000,00 EUR
Główny CPV
34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
Uzupełniające CPV
34311110-4 - Silniki spalinowe o zapłonie iskrowym
16311000-8 - Kosiarki do trawników
34220000-5 - Przyczepy, naczepy oraz cysterny samojezdne
34110000-1 - Samochody osobowe
34311120-7 - Silniki z zapłonem samoczynnym
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) pre priebežné zadávanie zákaziek na dodanie záhradnej a špeciálnej motorovej techniky a osobných automobilov v objeme podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa.

Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa záhradnej techniky, špeciálnej motorovej techniky a osobných automobilov. V rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky.

DNS je zriadený na dobu trvania max. 3 roky (36 mesiacov).
Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Jednotlivé zákazky budú v rámci DNS vyhlasované formou samostatných výziev, výzvy na predkladanie ponúk budú zasielané v DNS zaregistrovaným uchádzačom.
Špecifikácie jednotlivých typov náradia budú zadávané formou elektronického odkazu na konkrétny výrobok, konkrétneho výrobcu, predajcu. Uvedená špecifikácia slúži na definovanie minimálnych požadovaných parametrov náradia. Umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie, ktoré vyhovuje takto formulovanej požiadavke na minimálne požadované parametre.

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti (*v zmysle časti B. týchto podkladov – text priamo do SP), aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Predpokladaný termín vyhlásenia prvej zákazky v rámci DNS je po 25.4.2022.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
21.04.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
21.04.2022 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
21.04.2025 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Oferty