Status: Zakończona

Czas serwera: 19.04.2024 07:33

Karta zamówienia #MAR 3/2022-002
Dodanie malotraktora a traktorovej kosačky

Informacje

ID zamówienia
47213
Nazwa zamówienia
Dodanie malotraktora a traktorovej kosačky
Numer zamówienia
MAR 3/2022-002
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
20 272,50 EUR
Główny CPV
34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
Uzupełniające CPV
16700000-2 - Ciągniki
16311000-8 - Kosiarki do trawników
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to traktorovú diesel kosačku KUBOTA G231HD a malotraktor MTVO VARI XP 200, ktoré sú potrebné pri záhradníckych prácach podľa Prílohy č. 1.1 a Prílohy č.2, v dodávke s naložením, dopravou a vyložením na miesto určenia podľa špecifikácie verejného obstarávateľa.

Z dôvodu potreby zabezpečenia kvality je každé náradie opísané katalógovým číslom výrobcu, uvedený opis definuje minimálne parametre výrobku. Obstarávateľ umožňuje
aj ekvivalentné výrobky s presným odkazom na výrobcu a parametre ekvivalentného výrobku.

Ekvivalentný výrobok znamená výrobok s parametrami, materiálovým zložením, rozmermi a farebným vyhotovením minimálne v zmysle uvedeného konkrétneho výrobku. Pri rozmeroch je povolená odchýlka v rozmedzí 5%. Navrhnutý ekvivalentný výrobok bude posudzovaný v zmysle predloženej technickej špecifikácie.

Požadujeme dodanie vrátane dopravy a vynášky.

Súčasťou dodávky budú aj technická dokumentácia, záručné listy, návody na obsluhu a preberacie protokoly.

Termín dodania: do 8 týždňov od vystavenia objednávky

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Objednávka s VOP

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.10.2023 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty