Status: Trwająca

Czas serwera: 01.03.2024 04:44

Karta DSZ #MAR 4/2022
DNS: Výsadba drevín

Informacje

ID zamówienia
18846
Nazwa zamówienia
DNS: Výsadba drevín
Numer zamówienia
MAR 4/2022
Numer ogłoszenia BZP
074/2022 17084-MUS
Numer ogłoszenia EU
2022/S 056-146823
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
500 000,00 EUR
Główny CPV
77211600-8 - Sadzenie drzew
Uzupełniające CPV
77300000-3 - Usługi ogrodnicze
77315000-1 - Usługi w zakresie siewu
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
03451300-9 - Krzewy
03452000-3 - Drzewa
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) Výsadba drevín pre zabezpečenie realizácie zákaziek pre potreby verejného obstarávateľa. Uvedené zákazky súvisia so zabezpečením správy a údržby majetku zvereného verejnému obstarávateľovi.
Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa výsadby drevín bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Súčasťou každej zákazky vyhlasovanej v tomto DNS bude riadená obhliadka za účasti všetkých záujemcov, spoločné zadefinovanie jednotlivých položiek a spracovanie odhadu nákladov. Následne bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky a záujemcovia/uchádzači predložia svoje ponuky.
Vo všeobecnosti ide o: dodanie a výsadbu drevín v zmysle objednávky.
Plnenie zahŕňa poskytnutie všetkých požadovaných služieb a dodanie požadovaných materiálov a iné súvisiace náklady : príprava stanovišťa, zabratie verejného priestranstva vytýčenie sietí v priestore určenom na výsadbu, odstránenie vozidiel, projekt, schválenie a realizáciu dopravného značenia, uzavretie ulíc alebo ich častí, komunikáciu s obyvateľmi, návod na údržbu a výmenu uhynutých drevín po dobu 3 rokov od výsadby.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia jednotlivých zložiek predmetu obstarávania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Legislatívne, právne a technické normy dodržiavané pri realizácii výsadby:
Zákon č. 543/2002 Z. z. – Zákon o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s vyhláškou 170/2021, ktorou sa zákon vykonáva
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 z 13. decembra 2012 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 z 07.septembra 2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
STN 83 7019 – Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy.
STN 83 7018 – Technicko-biologické spôsoby stabilizácie terénu
STN 83 7017 – Trávniky a ich zakladanie
STN 83 7016 – Rastlina a ich výsadba
STN 83 7015 – Práca s pôdou
STN 83 7010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

Miesto: na jednotlivých objektoch v správe verejného obstarávateľa, ako aj územia v zmysle právoplatných rozhodnutí miestnych úradov príslušných mestských častí Bratislava vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch v správe verejného obstarávateľa.

Typ zmluvného vzťahu: objednávka s VOP
Doba zriadenia DNS: na 48 mesiacov

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
28.04.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
28.04.2022 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
28.04.2026 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
28.04.2026 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Oferty