Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 20:52

Karta DSZ #01/NLZ/2021 - DNS
Zabezpečenie servisu zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch

Informacje

ID zamówienia
19437
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie servisu zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch
Numer zamówienia
01/NLZ/2021 - DNS
Numer ogłoszenia BZP
28604-MUS
Numer ogłoszenia EU
2022/S 107-300117
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 363 096,00 EUR
Główny CPV
50324100-3 - Usługi w zakresie konserwacji systemu
Uzupełniające CPV
31625100-4 - Systemy wykrywania ognia
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: „Zabezpečenie servisu zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch“, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:
50324100-3 (Údržba systémov)
31625100-4 (Systémy na detekciu požiarov)

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude zabezpečenie údržby (opravy) automatizovaného stacionárneho detekčného systému pre včasnú detekciu lesných požiarov (ďalej aj „ASDS“ alebo „systém ASDS“) pre zariadenie "Fire Watch" pre tri oblasti nasadenia:
a) Vysoké Tatry
b) Nízke Tatry
c) Záhorie
Stručný popis systému ASDS Fire Watch je uvedený v prílohe č. 7 súťažných podkladov.

Súčasťou realizácie zákazky bude doprava do miesta inštalácie plnenia, kompletná konfigurácia servisovaných zariadení, sprevádzkovanie a otestovanie funkčnosti v mieste plnenia, ako aj všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru (napr. vyloženie a naloženie tovaru, vynesenie) na miesto plnenia, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutne súvisiace s plnením predmetu zákazky a jeho uvedenia do prevádzky).
Inštalácia je možná iba certifikovaným partnerom výrobcu, pracovníkom dodávateľa s oprávnením, t.j. platným certifikátom spôsobilosti od výrobcu dodávaného zariadenia na adekvátnej úrovni.
Predmet zákazky je bežne dostupný na trhu.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: „Zabezpečenie servisu zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch“, identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné jednotky - odštepné závody:
1) OZ Karpaty
2) OZ Tatry
3) OZ Šariš

Komentarz

1) Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu. DNS je postup zadávania zákazky v zmysle § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní čiastkových výziev na predloženie ponuky, ako aj pri komunikácii, komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom softvéru JOSEPHINE, ako nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania (ďalej len „IS JOSEPHINE) na internetovej adrese: https://josephine.proebiz.com.

2) Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.

3) Záujemcom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý má záujem poskytovať služby zahrnuté do tohto DNS a v stanovenej lehote podá žiadosť o zaradenie do DNS prostredníctvom IS JOSEPHINE

4) Žiadosť o zaradenie do DNS (ďalej aj „žiadosť o účasť“) je žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti v znení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Žiadosť o účasť je možné predkladať počas celej doby trvania DNS.

5) Vytvorením DNS - sa rozumie zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania postupom užšej súťaže v zmysle § 59, ods. 1, písm. a) ZVO.

6) Zriadením DNS - sa rozumie zaradenie doručenie informácie o zaradení alebo nezaradení do dynamického nákupného systému podľa § 60, ods. 8 ZVO všetkým záujemcom, ktorí predložili žiadosť o účasť v lehote podľa odseku § 60, ods. 3 ZVO.

7) Zaradený záujemca - verejný obstarávateľ zaradí záujemcu do DNS len vtedy, ak predložil v lehotách určených ZVO žiadosť o účasť a splnil podmienky účasti.

8) Žiadosť o účasť bude predložená prostredníctvom rozhrania „Ponuky a žiadosti“ IS JOSEPHINE v slovenskom alebo českom jazyku a bude obsahovať:
a) Žiadosť o účasť, v ktorej bude uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ komunikovať (zhodná s emailovou adresou uvedenou pri registrácii do IS JOSEPHINE), obchodné meno záujemcu a označenie súťaže. Žiadosť o účasť tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
b) v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Plná moc bude záujemcom vložená v *.pdf formáte, ako sken.
c) dokumenty, ktorými záujemca alebo skupina dodávateľov záujemcu preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle týchto súťažných podkladov.

9) Žiadosť o účasť musí byť vyhotovená písomne a predložená elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE podľa prílohy č. 1 súťažných dokladov. Spolu so žiadosťou o účasť sa musia predložiť aj nasledovné dokumenty:
a) V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Plná moc bude záujemcom vložená v *.pdf formáte, ako sken.
b) Doklady, potvrdenia a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
c) Čestné vyhlásenia, ktoré tvoria prílohu č. 2 až prílohu č. 4 týchto súťažných podkladov

10) Dĺžka trvania DNS, na ktorú sa zriaďuje tento DNS je 48 mesiacov.

11) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi.

12) Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že v zmysle § 40, ods. 6, písm. g) ZVO, so subjektami narúšajúcimi hospodársku súťaž, sa nebudú uzatvárať zmluvné vzťahy. V prípade zriadených DNS bude takéto konanie považované za dôvod na vylúčenie z DNS. Verejný obstarávateľ ďalej upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad.

13) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií a zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
04.07.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
11.07.2022 09:00:00
Lehota na opätovne predkladanie žiadostí
25.07.2026 00:00:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty

Oferty