Status: Trwająca

Czas serwera: 12.08.2022 23:03

Karta zamówienia #01/NLZ/2021 - DNS-001
Zabezpečenie servisu zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch - výzva č.01/2022

Informacje

ID zamówienia
29571
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie servisu zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch - výzva č.01/2022
Numer zamówienia
01/NLZ/2021 - DNS-001
Numer ogłoszenia BZP
28604-MUS
Numer ogłoszenia EU
2022/S 107-300117
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
151 070,00 EUR
Główny CPV
50324100-3 - Usługi w zakresie konserwacji systemu
Uzupełniające CPV
31625100-4 - Systemy wykrywania ognia
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby a opravy automatizovaného stacionárneho detekčného systému pre včasnú detekciu lesných požiarov (ďalej aj „ASDS“ alebo „systém ASDS“) pre zariadenie "Fire Watch" pre tri oblasti nasadenia:
a) Vysoké Tatry,
b) Nízke Tatry,
c) Záhorie.
Stručný popis systému ASDS Fire Watch je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.

Súčasťou realizácie zákazky bude doprava do miesta inštalácie plnenia, kompletná konfigurácia servisovaných zariadení, sprevádzkovanie a otestovanie funkčnosti v mieste plnenia, ako aj všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru (napr. vyloženie a naloženie tovaru, vynesenie) na miesto plnenia, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutne súvisiace s plnením predmetu zákazky a jeho uvedenia do prevádzky).
Inštalácia je možná iba certifikovaným partnerom výrobcu, pracovníkom dodávateľa s oprávnením, t.j. platným certifikátom spôsobilosti od výrobcu dodávaného zariadenia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa pri nedodaní originál spotrebného materiálu v zmysle špecifikácie predmetu zákazky, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z hodnoty zákazky, a to z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru.

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
22.08.2022 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty