Status: Zakończona

Czas serwera: 17.06.2024 05:53

Karta zamówienia #DNS 02/2022/VM-004
Elektrická energia pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií - verejné osvetlenie

Informacje

ID zamówienia
19855
Nazwa zamówienia
Elektrická energia pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií - verejné osvetlenie
Numer zamówienia
DNS 02/2022/VM-004
Numer ogłoszenia BZP
4545-MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S015-032514
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 8 kalendárnych mesiacov do 143 odberných miest – verejné osvetlenie, špecifikovaných odberateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS. Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č.251/2012 Z. z. o energetike, vyhláška ÚRSO č.423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 24/2013 Z. z.). Odberateľ sa zaväzuje dodanú elektrinu odoberať a zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné služby cenu podľa zmluvy. Dodaná elektrina je taká, ktorá prešla meradlami v OM v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol PDS. Dodávateľ v zmluve ( prílohe) uvedie EIC kódy všetkých OM.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
11.04.2022 12:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
11.04.2022 12:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Nitra
Adres
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Viktor Moravec
viktor.moravec@msunitra.sk
+421 0376502344

Dokumenty