Status: Anulowana

Czas serwera: 09.12.2023 20:36

Karta zamówienia #1802/2020-004
Výzva č. 4: Nákup elektriny na mesiace Máj - Jún 2022

To zamówienie jest częścią DSZ #1802/2020 Elektrická energia 2021-2024

Informacje

ID zamówienia
22014
Nazwa zamówienia
Výzva č. 4: Nákup elektriny na mesiace Máj - Jún 2022
Numer zamówienia
1802/2020-004
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na obdobie od 15.5.2022, resp. od prvého dňa kedy je technicky možné vyžadovať od dodávateľa dodávku elektrickej energie v závislosti od procesov distribučnej spoločnosti, najneskôr však od 1.6.2022 do 30.6.2022, do odberných miest verejného obstarávateľa v predpokladanom objeme od 87,20 – 130,20 MWh, v závislosti od dĺžky trvania zmluvy (dané množstvá zodpovedajú 1 až 1,5 mesačnej spotreby na daných OM, ktorá vychádza z celkového ročného objemu za rok 2021, ktorý bol 1046,45 MWh/rok). Predpokladaná spotreba pre jednotlivé odberné miesta je bližšie uvedená v Opise predmetu zákazky, v prílohách č. 1 až 4 Súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ požaduje dodávku elektrickej energie od vysúťaženého dodávateľa od 15.5.2022, resp. od prvého dňa kedy je technicky možné vyžadovať od dodávateľa dodávku elektrickej energie v závislosti od procesov distribučnej spoločnosti, najneskôr však k 1.6.2022, z dôvodu, že súčasný dodávateľ elektrickej energie verejného obstarávateľa stratil schopnosť dodávať elektrickú energiu a dňom 03.05.2022 verejný obstarávateľ prechádza na dodávky elektriny prostredníctvom dodávateľa poslednej inštancie, čo je pre verejného obstarávateľa finančne veľmi nevýhodne a dlhodobo neudržateľné.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.04.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Žiar nad Hronom
Adres
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty