Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 00:51

Karta DSZ #DNS 44
Potvrdenia o pôvode biometánu

Informacje

ID zamówienia
25633
Nazwa zamówienia
Potvrdenia o pôvode biometánu
Numer zamówienia
DNS 44
Numer ogłoszenia EU
2022/S116-328223
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
20 000 000,00 EUR
Główny CPV
22456000-1 - Pozwolenia / FG05-4 - Do użytku przemysłowego / Doplnkový slovník: CB30-1- Na plyn
Uzupełniające CPV
90731210-5 - Zakup limitów emisji CO2
24321111-1 - Metan
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Obstarávateľ zriaďuje DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby obstarávateľa, zadávať
jednotlivé zákazky na dodanie potvrdení o pôvode biometánu, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Cieľom
tohto zámeru je umožnenie určenia zodpovedajúceho množstva zemného plynu odobraného z plynárenskej siete ako
biometánu (bioplynu), čo okrem iného umožní určenie pomernej časti biomasy v zemnom plyne spaľovanom v
prevádzkach obstarávateľa povinne zaradených v schéme EU ETS. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v
prospech obstarávateľa, ktorý vykonáva činnosť v rámci závodov na území Slovenskej republiky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
15.07.2022 15:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí počas trvania DNS
31.12.2023 15:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MH Teplárenský holding, a.s.
Adres
Turbínová 3
Bratislava
831 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Lenka Erneková
ernekova_lenka@teko.sk
+421 556192440

Dokumenty