Status: Trwająca

Czas serwera: 17.01.2022 22:59

Karta DSZ #06379/2019/ODDVO
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Informacje

ID zamówienia
2635
Nazwa zamówienia
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.
Numer zamówienia
06379/2019/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
4830 - MUP
Numer ogłoszenia EU
2019/S 043-096932
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
50 000 000,00 EUR
Główny CPV
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Uzupełniające CPV
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233221-4 - Malowanie nawierzchi
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
45233228-3 - Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45233229-0 - Konserwacja zadaszeń
45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie. Zároveň, predmet zákazky je úzko špecifikovaný, umožňuje zadávanie zákaziek na konkrétny typ stavebných prác, z uvedeného dôvodu by bolo delenie na časti iracionálne.
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie DNS v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 452 – Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne asfaltovania cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
29.03.2019 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2022 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty

Oferty