Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 13:36

Karta zamówienia #2018/CHY/39
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Chynorany

Informacje

ID zamówienia
2751
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Chynorany
Numer zamówienia
2018/CHY/39
Numer ogłoszenia BZP
8673 - WYP Vestník č. 125/2018 zo dňa 26.06.2018
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
553 772,95 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45262700-8 - Przebudowa budynków
39715210-2 - Urządzenia centralnego ogrzewania
45321000-3 - Izolacja cieplna
45262650-2 - Roboty w zakresie okładania
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii diela Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci
Chynorany podľa projektovej dokumentácie ktorá je prílohou č.1 súťažných podkladov (SP) a výkazu výmer v zmysle
časti B. bodu 7. SP.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.08.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Chynorany
Adres
Cintorínska 45/1
Chynorany
956 33, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľubomír Kubička
lubomir.kubicka@vosk.sk
+421 915821114

Dokumenty