Status: Trwająca

Czas serwera: 20.01.2022 09:39

Karta zamówienia #270.0.2.2019
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiORB wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami na potrzeby zadania pn.:"Budowa i modernizacja urządzeń retencyjnych na terenie Leśnictwa G

Informacje

ID zamówienia
2962
Nazwa zamówienia
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiORB wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami na potrzeby zadania pn.:"Budowa i modernizacja urządzeń retencyjnych na terenie Leśnictwa G
Numer zamówienia
270.0.2.2019
Numer ogłoszenia EU
2019/S 048-110234
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z dokumentacją źródłową

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1. Cena - 60 %
2. Okres gwarancji - 20 %
3. Doświadczenie Wykonawcy - 20%
Szczegółowy opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 14 (str. 25,26,27)

Terminy

Termin składania ofert
15.04.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
15.04.2019 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Lutówko
Adres
Lutówko 18
Lutówko
89-407, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Paweł Reich
pawel.reich@torun.lasy.gov.pl
+48 523884722
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_lutowko/zamowienia_publiczne

Dokumenty