Status: Trwająca

Czas serwera: 23.04.2024 19:38

Karta zamówienia #SUSCCH-BB-2016-NZ-VS-chirurgicke-sitie
Chirurgický šijací materiál

Informacje

ID zamówienia
34
Nazwa zamówienia
Chirurgický šijací materiál
Numer zamówienia
SUSCCH-BB-2016-NZ-VS-chirurgicke-sitie
Numer ogłoszenia BZP
16457 - MST
Numer ogłoszenia EU
2016/S 235-428156
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
577 162,000 EUR
Główny CPV
33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka chirurgického šijacieho materiálu.
Predmet zákazky je rozdelený do 4 častí. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych
vlastností jednotlivých položiek sú vzhľadom na značný textový rozsah uvedené v súťažných podkladov. V Rámci jednej
časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
Verejný obstarávateľ požaduje určitú veľkosť balenia pre položky, pri ktorých je v Prílohe č. 3 súťažných podkladov, v
stĺpci "K" Balenie (počet MJ /box) uvedený konkrétny požadovaný počet merných jednotiek v boxe.
Súčasťou predmetu zákazky musí byť doprava predmetu zákazky na miesto plnenia.

Cena

bez VAT

Komentarz

Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa. Pri osobnom doručení je potrebné doručiť ponuku do sídla verejného obstarávateľa: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica podateľňa, 2. Poschodie budovy riaditeľstva , v čase pondelok až piatok od 7:00 do 14:30. V posledný deň lehoty na predkladanie ponúk t.j. dňa 23.01.2017 je lehota na doručenie ponuky od 7: 00 do 10:00 hodiny.
Ak sa ponuka doručuje osobne, doručiteľovi bude vydané potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom sa uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
Ponuka sa predkladá v uzavretom obale. Vonkajší uzatvorený obal musí byť označený nasledovne:
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo všetkých členov skupiny dodávateľov
- adresa doručenia
- označenie „súťaž - neotvárať“
- označenie „heslo: Chirurgický šijací materiál“

Terminy

Ponuka
23.01.2017 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adres
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martina Soláriková
vo@suscch.eu
+421 484333137

Dokumenty

Chirurgický šijací materiál: Časť 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
146 397,000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
-

Chirurgický šijací materiál: Časť 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
284 065,000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
-

Chirurgický šijací materiál: Časť 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
139 175,000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
-

Chirurgický šijací materiál: Časť 4

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
7 525,000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
-