Status: Trwająca

Czas serwera: 22.02.2024 06:05

Karta zamówienia #3/JESS/2022
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom_JESS

Informacje

ID zamówienia
34322
Nazwa zamówienia
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom_JESS
Numer zamówienia
3/JESS/2022
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Roboty budowlane, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
8 140 070,00 EUR
Główny CPV
42993000-3 - Maszyny przemysłu chemicznego
Uzupełniające CPV
42120000-6 - Pompy i sprężarki
42510000-4 - Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące
51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka technológie pre decentralizovanú výrobu zeleného vodíka elektrolýzou vrátane činností spojených s umiestnením a montážou tovaru. Ide najmä o výrobné technológie podľa výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2022-74. Vodík primárne slúži ako bezemisné palivo pre autobusovú dopravu v Trnave a blízkom okolí. Technologické zariadenia pozostávajú z výrobných zariadení, medziskladových zariadení a nevyhnutnej čerpacej infraštruktúry bezemisnej energie.
Predmetom zákazky je dodávka technického riešenia a zariadení, kde navrhovateľ poskytne technické riešenie vrátane 5 ročnej záruky na dielo. Súčasťou predmetu zákazky je napojenie všetkých technologických prvkov na inžinierske siete a realizácia potrebných podporných súčastí a systémov.
Predmet zákazky sa bude odovzdávať ako kompletné technické riešenie, vrátane potrebnej dokumentácie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2022 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
21.12.2022 10:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
Adres
Tomášikova 22
Bratislava
82102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Kavčiakova
kavciakova.jana@jess.sk
+421 905377496

Dokumenty