Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 02:25

Karta DSZ #DNS 22/2022
Opravy električiek Škoda 29T/30T po mimoriadnych udalostiach

Informacje

ID zamówienia
34775
Nazwa zamówienia
Opravy električiek Škoda 29T/30T po mimoriadnych udalostiach
Numer zamówienia
DNS 22/2022
Numer ogłoszenia BZP
7597 - MUS
Numer ogłoszenia EU
2023/S 035-101315
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
800 000,00 EUR
Główny CPV
50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów / IA23-5 - Przegląd i naprawa
Uzupełniające CPV
34622100-4 - Tramwajowe wagony pasażerskie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na opravu násilného poškodenia električiek po mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia a stanovenie rozsahu a technológie návrhy opravy, vykonanie opravy - vrátane dodania náhradných dielov, demontáže a montáže súčastí podliehajúcich oprave, kontrola a preskúšanie opravovaných súčastí a vyhotovenie sprievodnej dokumentácie k oprave.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
29.03.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
29.03.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty