Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 13:07

Karta zamówienia #DNS 22/2022-002
Oprava ŠKODA 29T FORCITY PLUS č. 02_2024

Informacje

ID zamówienia
56281
Nazwa zamówienia
Oprava ŠKODA 29T FORCITY PLUS č. 02_2024
Numer zamówienia
DNS 22/2022-002
Numer ogłoszenia BZP
597 - MUS
Numer ogłoszenia EU
2023/S 035-101315
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
222 898,00 EUR
Główny CPV
50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów / IA23-5 - Przegląd i naprawa
Uzupełniające CPV
34622100-4 - Tramwajowe wagony pasażerskie
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je oprava poškodenia električky po mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia, stanovenie rozsahu a technológie opravy, vykonanie opravy - vrátane dodania náhradných dielov, demontáže a montáže súčastí podliehajúcich oprave, kontrola a preskúšanie opravovaných súčastí a vyhotovenie sprievodnej dokumentácie k oprave.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
14.06.2024 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
14.06.2024 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty