Status: Zakończona

Czas serwera: 08.07.2020 14:53

Karta zamówienia #OL19SNC20
Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy s VJM A. M. Szencziho v Senci

Informacje

ID zamówienia
3915
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy s VJM A. M. Szencziho v Senci
Numer zamówienia
OL19SNC20
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
86 389,32 EUR
Główny CPV
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Uzupełniające CPV
45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii diela „ Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy s VJM A. M. Szencziho v Senci “. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho sa nachádza na
rovinatom, z bočnej strany mierne svahovitom teréne v meste Senec. Pre potreby riešenia projektu sa budova rozčlenila na tri časti: „A“-novšia časť školy už zateplená, „B“-stará časť školy a „C“- objekt telocvične. V projekte je riešená časť „C“. Predmetný objekt je využívaná ako telocvičňa. V objekte sa nachádza samotný priestor telocvične, vstupné zádverie, kabinet učiteľa, chodba a náraďovňa. Objekt je bez suterénu

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2019 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Senec
Adres
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marek Halmo
halmo.ma@gmail.com
+421 949581914
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty