Status: Zakończona

Czas serwera: 24.09.2023 09:54

Karta zamówienia #02/NLZ/2021 - DNS - 04
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler - výzva č. 04 (opakovaná)

Informacje

ID zamówienia
39586
Nazwa zamówienia
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler - výzva č. 04 (opakovaná)
Numer zamówienia
02/NLZ/2021 - DNS - 04
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
111 840,00 EUR
Główny CPV
30125100-2 - Wkłady barwiące
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka spotrebného materiálu (príslušenstva) pre multifunkčné tlačiarenské zariadenia značky Triumf Adler, ktoré používa verejný obstarávateľ. Zoznam typov tlačiarní tonerov tvorí prílohu č. 7 súťažných podkladov zriadeného DNS.
Pod pojmom „spotrebný materiál (príslušenstvo)“ sa rozumejú originálne a repasované tonery podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení. Originálny toner musí byť nový originál, vyrobený priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušený, nepoškodený, doporučený a schválený výrobcami príslušných zariadení. Originálny toner musí mať ochranné známky výrobcu príslušných značiek (hologramy), ak ich výrobca zariadení príslušnej značky na náplň aplikuje. Originálny toner musí spĺňať požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov zariadení. V prípade, že výrobca predmetného originálneho toneru tento v dobe zadávania konkrétnej zákazky už nevyrába, čo potvrdí výrobca príslušnej značky zariadení, alebo tlačiarenské zariadenie už nie je ďalej v záruke, môže verejný obstarávateľ v rámci tohto DNS zadať dodanie alternatívneho (neoriginálneho) alebo repasovaného toneru.
Pod pojmom „spotrebný materiál (príslušenstvo)“ sa rozumejú originálne fotovalce podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu zákazky, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia použitého spotrebného materiálu.
Predmet zákazky je bežne dostupný na trhu.

V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: „Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler na roky 2021 - 2024“, identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:
1) OZ Karpaty
2) OZ Podunajsko
3) OZ Tribeč
4) OZ Považie
5) OZ Sever
6) OZ Tatry
7) OZ Horehronie
8) OZ Poľana
9) OZ Gemer
10) OZ Východ
11) OZ Šariš
12) OZ Vihorlat
13) OZ Lesnej techniky
14) OZ Semenoles
15) OZ Ulič

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Lesnej techniky, Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica

Zielone zamówienie

Tak

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
03.04.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.04.2023 08:40:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty