Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 02:05

Karta DSZ #07814/2022/ODDVO
Nákup informačno – komunikačných technológií a príslušného spotrebného materiálu

Informacje

ID zamówienia
40057
Nazwa zamówienia
Nákup informačno – komunikačných technológií a príslušného spotrebného materiálu
Numer zamówienia
07814/2022/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
13871-MUT, Vestník č. 073/2023 zo dňa 12.04.2022
Numer ogłoszenia EU
2023/S 071-215784 zo dňa 11.04.2023
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
4 000 000,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
38652100-1 - Projektory
30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
32400000-7 - Sieci
31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.

Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567, ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 5174422 a ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa slovníka obstarávania v rozsahu nasledovných skupín uvedených v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV)XXX00000-Y:

30200000 - 1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
(Počítače, tablety, tlačiarne, notebooky)
32300000 - 6 – Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
(Obrazovky, slúchadlá, reproduktory)
32500000 - 8 - Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
(Telefonické zariadenia, telefónne prístroje, telefónne káble a súvisiace zariadenia, dátové zariadenia, modemy)
31600000 - 2 – Elektrické zariadenia a prístroje
(Nabíjačky)
32200000 – 5 Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie
(Mobilné telefóny)
38652100 – 1 Premietacie prístroje
(Premietacie plátna)
30100000-0 – Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku
(Kalkulačky, tonery)
32400000 – 7 Siete
(Sieť LAN, Sieť WAN, koncové zariadenia)
31100000 - 7 Elektromotory, generátory a transformátory
(Zdroje nepretržitého napájania)
31200000 - 8 Rozvod elektriny a regulačné prístroje
(Predlžovacie káble)

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS. Cieľom zriadenia dynamického nákupného systému je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich aktuálnych potrieb.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme v rôznom rozsahu podľa vyššie uvedených CPV kódov ako napríklad v zmysle jednotlivých výziev z predchádzajúceho DNS zriadeného verejným obstarávateľom, ktoré bolo zriadené do 31.12.2022, dostupné na linku:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/980/summary


Doplňujúcim predmetom je aj tovar zaradený v podskupinách vyššie uvedených CPV kódov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že pri jednotlivých výzvach v rámci DNS použije elektronickú aukciu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (§ 60 ods. 3 písm. a) ZVO)
11.05.2023 09:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.12.2027 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Kristína Priečková
kristina.prieckova@bbsk.sk
+421 947903562

Dokumenty

Oferty