Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 06:02

Karta zamówienia #TSK08
"Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania" - stavebné práce SOŠ strojnícka Považská Bystrica

Informacje

ID zamówienia
4020
Nazwa zamówienia
"Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania" - stavebné práce SOŠ strojnícka Považská Bystrica
Numer zamówienia
TSK08
Numer ogłoszenia BZP
11885 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 291 270,05 EUR
Główny CPV
45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania SOŠ strojnícka v Považskej Bystrici. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.06.2020 08:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
22.06.2020 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Trenčiansky samosprávny kraj
Adres
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Dokumenty