Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 03:00

Karta zamówienia #1/2023
Pozemky v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici

Informacje

ID zamówienia
43688
Nazwa zamówienia
Pozemky v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici
Numer zamówienia
1/2023
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
-
Wynik zamówienia publicznego
Umowa kupna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Mesto Trenčín vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam: „Pozemky v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici“ v k.ú. Záblatie, a to:
- C-KN parc. č. 801/1 ostatná plocha o výmere 11548 m2
- C-KN parc. č. 803/30 ostatná plocha o výmere 10000 m2
oba zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina.

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SWZ
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.08.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.08.2023 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Trenčín
Adres
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Andrea Fraňová
andrea.franova@trencin.sk
+421 902911914

Dokumenty