Status: Trwająca

Czas serwera: 28.11.2023 13:56

Karta zamówienia #GKO.271.7.2023
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Informacje

ID zamówienia
44075
Nazwa zamówienia
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Numer zamówienia
GKO.271.7.2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 139-441321
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
66113000-5 - Usługi udzielania kredytu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) udzielony na następujących warunkach:
1) W ramach przedmiotu zamówienia finansowane będzie: spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowany deficyt budżetu.
2) Uruchomienie kredytu następować będzie w kwotach i transzach zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, w celu pokrycia zobowiązań.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
28.08.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.08.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Konopnica
Adres
Rynek 15
Konopnica
98-313, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Anna Kowalczyk
referat.komunalny@konopnica.pl
+48 438424419

Dokumenty