Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2020 14:41

Karta DSZ #MAGS OVO 50336/2019
IT HW a podpora

Informacje

ID zamówienia
4530
Nazwa zamówienia
IT HW a podpora
Numer zamówienia
MAGS OVO 50336/2019
Numer ogłoszenia BZP
22550 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2019/S 151-371831
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
4 791 666,67 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov.

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto SR Bratislava vystupuje v rámci tohto DNS ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO. V rámci tohto DNS môže verejný obstarávateľ obstarávať tovary najmä pre nasledovný okruh subjektov:
-Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
-Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
Uvedené subjekty sú pre účely zákona o verejnom obstarávaní identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)
03.09.2019 12:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)
12.09.2024 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521
Inne kontakty
Procesný garant
Mgr. Marian Szakáll
+421 259356520
marian.szakall@bratislava.sk
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Dokumenty

Oferty