Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 09:45

Karta DSZ #NL DNS 3/2023
DNS_Stavebné a elektromontážne práce na mestskej dráhe

Informacje

ID zamówienia
46137
Nazwa zamówienia
DNS_Stavebné a elektromontážne práce na mestskej dráhe
Numer zamówienia
NL DNS 3/2023
Numer ogłoszenia BZP
30895 - MUP
Numer ogłoszenia EU
2023-OJS174-545399
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
20 000 000,00 EUR
Główny CPV
45234127-2 - Roboty budowlane w zakresie składów tramwajowych
Uzupełniające CPV
45234128-9 - Roboty budowlane w zakresie platform tramwajowych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45255400-3 - Roboty produkcyjne
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
34632300-9 - Kolejowe instalacje elektryczne
45234120-3 - Roboty w zakresie kolei miejskiej
45234111-7 - Roboty budowlane w zakresie kolei miejskiej
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác na električkových a trolejbusových dráhach za účelom odstránenia následkov havárie alebo akéhokoľvek poškodenia zariadení, spôsobených buď vlastnou prevádzkou alebo cudzou osobou, prípadne organizáciou v dôsledku výkonu stavebnej činnosti alebo cestnej prevádzky a uvedenie týchto zariadení do prevádzkyschopného a teda bezpečného stavu, ale aj na zadávanie zákaziek na uskutočnenie plánovaných opráv či modernizácií zariadení PTZ stavieb na mestských dráhach.
Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
10.10.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
10.10.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty