Status: Trwająca

Czas serwera: 15.12.2019 16:56

Karta zamówienia #9085/2019
Obnova a rekonštrukcia MK, Levice

Informacje

ID zamówienia
4634
Nazwa zamówienia
Obnova a rekonštrukcia MK, Levice
Numer zamówienia
9085/2019
Numer ogłoszenia BZP
WYP-22729, vestník č. 164/2019 z 13.08.2019
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
369 580,42 EUR
Główny CPV
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Uzupełniające CPV
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Realizácia obnovy a rekonštrukcie komunikácií v rozsahu celoplošného vybúrania oboch degradovaných asfaltových vrstiev v celkovej výmere 7860 m2. Stavba je členená na stavebné objekty: SO 01 - Ul. A. Sládkoviča, SO 03 - Ul. Saratovská a SO 04 - Ul. Tyršova.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 11000,- € (slovom: jedenásťtisíc EUR).
Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2019 14:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.09.2019 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Levice
Adres
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Miloslava Szillerová
miloslava.szillerova@levice.sk
+421 366350285

Dokumenty