Status: Zakończona

Czas serwera: 15.12.2019 17:00

Karta zamówienia #ID 669
Nákup a dodanie kancelárskej techniky

Informacje

ID zamówienia
4653
Nazwa zamówienia
Nákup a dodanie kancelárskej techniky
Numer zamówienia
ID 669
Numer ogłoszenia BZP
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
Numer ogłoszenia EU
2018/S 225-514197
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
12 880,00 EUR
Główny CPV
30213100-6 - Komputery przenośne
Uzupełniające CPV
30213000-5 - Komputery osobiste
30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30237270-2 - Torby na komputery przenośne
30237410-6 - Myszka komputerowa
30237460-1 - Klawiatury komputerowe
30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe
30232100-5 - Drukarki i plotery
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup a dodanie kancelárskej techniky a všetky s tým súvisiace práce pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce spojené s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., Námestie SNP 14585/1, 974 01 Banská Bystrica.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.
Verejný obstarávateľ si v priebehu platnosti kúpnej zmluvy vyhradzuje možnosť uplatniť opciu na dodanie ďalších kusov výpočtovej techniky za rovnako stanovených podmienok v lehote 2 mesiacov odo dňa účinnosti uzavretej kúpnej zmluvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.08.2019 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Adres
Námestie SNP 14585/1 14585/1
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty