Status: Anulowana

Czas serwera: 01.03.2024 05:20

Karta zamówienia #MAR 2/2023-014
Reštaurátorská údržba diela Erny Masarovičovej – „Zrod“,

Informacje

ID zamówienia
49213
Nazwa zamówienia
Reštaurátorská údržba diela Erny Masarovičovej – „Zrod“,
Kategoria DSZ
6. kategória Reštaurátorské práce
Numer zamówienia
MAR 2/2023-014
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Roboty budowlane, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
12 824,17 EUR
Główny CPV
45454100-5 - Odnawianie
Uzupełniające CPV
45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne
45453100-8 - Roboty renowacyjne
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Reštaurátorská údržba -opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je reštaurátorská obnova diela - sochy, ktoré je v existenčnom ohrození z dôvodu mnohoročnej absencie ošetrenia jej hmotnej podstaty. Pôvodný podstavec sochy zaznamenal úbytok v tvare a je fyzicky degradovaný.
Sochárske dielo známej umelkyne Erny Masarovičovej roku 1973 s názvom Zrod / OCHRANA ŽIVOTA, sa nachádza na otvorenom priestranstve pred budovou polikliniky v Ružinove. Je významné a verejnosti dostatočne známe a dostupné. Dnes je značne poškodené, betónová časť eroduje a jednoznačne je potrebné ho obnoviť .

Priebeh reštaurátorskej údržby podlieha v zmysle autorských práv odsúhlaseniu postupov a použitých materiálov p. Katarínou Kissoczy. Súčasťou ponuky bude dokument " Vlastný návrh riešenia", kde bude navrhnutý postup reštaurátorských prác, popis použitých materiálov, návrh časových etáp- fakturačných celkov a návrh termínov autorských kontrolných dní. Uvedený dokument úspešného uchádzača podlieha odsúhlaseniu vlastníkom autorských práv p. Katarínou Kissoczy.

Realizácia: do 31. 12. 2023. ( Rozpočtové finančné prostriedky sú viazané pre rok 2023)

Zmluva: objednávka s VOP

Obhliadka: Dielo je pre obhliadku voľne dostupné.
Odkaz: https://umeniemesta.sk/diela/recM8Qo6kYuaQPqPg

Poznámka 1: Verejný obstarávateľ navrhuje skrátené konanie na predkladanie ponúk, v prípade potreby stačí požiadať o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.
Poznámka 2: Verejný obstarávateľ si je vedomý nátlakového termínového spôsobu obstarávania a realizácie, finančné prostriedky mu však boli pridelené k 1.11. 2023 a následne dva týždne prebiehala administratívna príprava VO a schvaľovanie nadriadeným orgánom. Takýto postup VO je neštandardný, značne riskantný a vyžaduje plnú dôveru všetkých zainteresovaných strán.
Rozhodujúcim faktorom je zrealizovanie maximálnych objemov prác v roku 2023, platba bude realizovaná na základe stanovených a odsúhlasených časových etáp realizácie. Umožňuje sa čiastková fakturácia ( materiál, časové etapy, prenájom potrebných prostriedkov pre prácu v klimaticky sťažených podmienkach....)

.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Objednávka s VOP

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.11.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.11.2023 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty