Status: Trwająca

Czas serwera: 25.02.2024 09:31

Karta DSZ #MAR 2/2023
DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce

Informacje

ID zamówienia
36815
Nazwa zamówienia
DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce
Numer zamówienia
MAR 2/2023
Numer ogłoszenia BZP
2807 - MUP Vestník č. 19/2023 - 26.01.2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 018-048983
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Roboty budowlane, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
5 500 000,00 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45215400-1 - Roboty na cmentarzach
45262690-4 - Remont starych budynków
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45350000-5 - Instalacje mechaniczne
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45453100-8 - Roboty renowacyjne
45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne
50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
44162100-4 - Wyroby do przewodów rurowych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
45454100-5 - Odnawianie
45262630-6 - Wznoszenie pieców
45215300-0 - Roboty budowlane w zakresie krematoriów
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce na cintorínoch o objektoch v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných vodoinštalačných, kanalizačných, kúrenárskych, elektroinštalačných a elektromontážnych prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie jednotlivých prác na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na samostatné kategórie:
1. kategória Stavebné práce,
2. kategória Remeselné stavebné práce,
3. kategória Vodoinštalačné a kanalizačné práce, práce na ústrednom kúrení,
4. kategória Elektroinštalačné práce
5. kategória Práce na kremačných peciach
6. kategória Reštaurátorské práce

Komentarz

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných stavebných zákaziek. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným spôsobom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa snažíme vyriešiť zverejnením kompletnej podkladovej dokumentácie a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
24.02.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
24.02.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
26.02.2027 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1. Kategória Stavebné práce

Status
Trwająca
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45215400-1 - Roboty na cmentarzach
45262690-4 - Remont starych budynków
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45350000-5 - Instalacje mechaniczne
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45453100-8 - Roboty renowacyjne
45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2. kategória Remeselné stavebné práce

Status
Trwająca
Główny CPV
45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45453100-8 - Roboty renowacyjne
45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne
71322100-2 - Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

3. kategória Vodoinštalačné a kanalizačné práce a práce na ústrednom kúrení,

Status
Trwająca
Główny CPV
50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
Uzupełniające CPV
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
44161200-8 - Odbiorniki wodne
44163130-0 - Ściekowe przewody rurowe
44620000-2 - Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części
44163241-1 - Złącza izolowane
44164000-7 - Okładziny i przewody rurowe
50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4. kategória Elektroinštalačné práce

Status
Trwająca
Główny CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Uzupełniające CPV
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45255400-3 - Roboty produkcyjne
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

5. kategória Práce na kremačných peciach

Status
Trwająca
Główny CPV
45262630-6 - Wznoszenie pieców
Uzupełniające CPV
45215300-0 - Roboty budowlane w zakresie krematoriów
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

6. kategória Reštaurátorské práce

Status
Trwająca
Główny CPV
45454100-5 - Odnawianie
Uzupełniające CPV
45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne
45453100-8 - Roboty renowacyjne
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Oferty