Status: Zakończona

Czas serwera: 02.03.2024 18:06

Karta zamówienia #07731/2018/ODDVO-009
Kúpa a dodanie vákuovo balenej posypovej soli (NaCl) na výrobu soľanky pre zimnú sezónu 2019/2020 – výzva č. 9

Informacje

ID zamówienia
4977
Nazwa zamówienia
Kúpa a dodanie vákuovo balenej posypovej soli (NaCl) na výrobu soľanky pre zimnú sezónu 2019/2020 – výzva č. 9
Numer zamówienia
07731/2018/ODDVO-009
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
16 000,00 EUR
Główny CPV
34927100-2 - Sól drogowa / BC43-0 - Pakowane próżniowo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne vákuovo balenej posypovej soli (NaCl) v 25 kg vreciach, slúžiacej na prípravu soľanky v množstve 159 ton, vrátane jeho dopravy s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., v kvalite, v lehotách, spôsobom a v množstvách podrobne opísaných v prílohách č. 1 až 4 súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"):

Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu samotnej povahy zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému (DNS), keď práve jednotlivé výzvy v zriadenom DNS chápe verejný obstarávateľ ako delenie predmetu zákazky na časti.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje jednotlivé výzvy v rámci DNS priebežne, podľa aktuálnej potreby, s prihliadnutím na geografický aspekt, pričom berie do úvahy aj predpokladané hodnoty jednotlivých zákaziek a snaží sa o nájdenie tak geograficky kompaktných oblastí (logických celkov), ako aj o primerané finančné objemy jednotlivých zákaziek.

Z uvedených dôvodov verejný obstarávateľ nerozdeľuje zákazky zadávané vyhlásením jednotlivých výziev na časti.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
01.10.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
01.10.2019 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adres
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty