Status: Trwająca

Czas serwera: 19.04.2024 20:56

Karta DSZ #MAR 1/2024
DNS Čistenie, údržba, prevádzkovanie, opravy a rekonštrukcie fontán v Bratislave

Informacje

ID zamówienia
49856
Nazwa zamówienia
DNS Čistenie, údržba, prevádzkovanie, opravy a rekonštrukcie fontán v Bratislave
Numer zamówienia
MAR 1/2024
Numer ogłoszenia BZP
370 - MUS, Vč: 5/2024 z 08.01.2024
Numer ogłoszenia EU
Služby - 7603-2024
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
2 348 100,00 EUR
Główny CPV
50514200-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji rezerwuarów
Uzupełniające CPV
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
65100000-4 - Usługi przesyłu wody i podobne
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
45453100-8 - Roboty renowacyjne
45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie DNS a poskytovanie služieb čistenia, údržby, prevádzky, opráv a rekonštrukcií fontán v Bratislave. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky.

Čistenie, údržba, prevádzkovanie, oprava a rekonštrukcia fontán v Bratislave predstavuje konkrétne čistenie nádrží, šácht a blízkeho okolia fontán, spúšťanie a odstavenie fontán, výmena znečistenej vody v bazénoch, zakrytie a odkrytie fontán, oprava krytov, kontrola a opravy vodoinštalácie a elektroinštalácie, údržbárske práce vrátane údržby a opravy čerpadiel, nátery bazénov, pravidelné odčítanie spotreby vody a el. energie, zber a likvidácia odpadu, odstránenie porúch na technologických zariadeniach, rekonštrukcie fontán.

Verejný obstarávateľ spravuje a prevádzkuje na území Bratislavy 67 fontán. Počet objektov fontán sa môže počas trvania DNS meniť. Verejný obstarávateľ predpokladá vyhlasovanie pravidelných čiastkových zákaziek pre ucelené súbory/celky fontán na obdobie 6 mesiacov. Zároveň predpokladá aj vyhlasovanie nepravidelných zákaziek na základe aktuálnej prevádzkovej potreby.

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle prílohy č. 4 týchto podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.


DNS je zriadené na 6 rokov (72 mesiacov)

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
08.02.2024 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
08.02.2024 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
14.02.2030 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Oferty