Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 23:41

Karta DSZ #17/2023
Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete

Informacje

ID zamówienia
50032
Nazwa zamówienia
Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete
Numer zamówienia
17/2023
Numer ogłoszenia BZP
č. 237/2023 zn. 38030 – MUT
Numer ogłoszenia EU
2023/S 231- 726155
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
25 000 000,00 EUR
Główny CPV
44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
Uzupełniające CPV
42130000-9 - Krany, kurki, zawory i podobna armatura
44161200-8 - Odbiorniki wodne
44115100-0 - Kanały
44470000-5 - Wyroby z żeliwa
44331000-9 - Sztaby
44163130-0 - Ściekowe przewody rurowe
44111600-7 - Bloki
44167200-0 - Zaciski i kołnierze naprawcze
44167100-9 - Mechanizmy sprzęgające
44167400-2 - Kolanka
44618320-4 - Zatyczki
44163200-2 - Osprzęt do przewodów rurowych
44425200-7 - Uszczelnienia gumowe
44167300-1 - Łuki, teowniki i osprzęt do przewodów
42131160-5 - Hydranty
42671000-0 - Rękojeści narzędzi
42131220-4 - Zawory dyszowe
42131291-2 - Zawory ślizgowe
42131148-5 - Zawory odcinające
42132300-6 - Części zaworów
31311000-9 - Podłączenia energetyczne
42131120-3 - Zawory śluzowe
44618340-0 - Wieka
44423750-3 - Pokrywy upustów
44423750-3 - Pokrywy upustów
44162100-4 - Wyroby do przewodów rurowych
45221230-3 - Szyby
30237280-5 - Akcesoria zasilające
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú materiály pre inžinierske siete, slúžiace na doplnenie skladových zásob určených na odstraňovanie porúch a slúžiace na realizáciu prípojok.
Obstarávateľ zriaďuje tento DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie vodárenského a kanalizačného materiálu pre inžinierske siete. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Košickom kraji, Prešovskom kraji a Banskobystrickom kraji (v rozsahu územnej pôsobnosti VVS, a.s) na a jednotlivé závody a strediská VVS, a.s.
Materiály, ktoré budú predmetom zákazky vyhlasovaných v DNS možno zatriediť do nasledovných skupín:
POTRUBIA PE A TVAROVKY (potrubia HDPE, LDPE, RC a tvarovky elektrofúzne, na tupo, mechanické, ISO, navŕtavacie pásy)
POTRUBIA KANALIZAČNÉ PVC, PP A TVAROVKY (potrubia a tvarovky)
POTRUBIA LIATINOVÉ A TVAROVKY (potrubia, liatinové tvarovky, flexibilné tvarovky, opravné strmene, objímky, príruby, navŕtavacie pásy)
HYDRANTY (nadzemné a podzemné)
VODOMERNÁ ZOSTAVA
VODÁRENSKÉ ARMATURY (posúvače, uzávery domových prípojok a zemné súpravy)
POKLOPY (šupátkove, ventilové, hydrantové, šachtové)
POMOCNÝ MATERIAL (fólia výstražná, vodič signalizačný, olovená vlna, nástroje, ...)
ŠACHTY (PVC, PP, betónové, ...)

Predmetom zákazky sú tiež materiály pre inžinierske siete, pri ktorých sa vyžaduje zabezpečenie vysokej kvality a dlhej životnosti vodohospodárskych zariadení. Takéto zariadenia musia spĺňať požiadavky Technických štandardov obstarávateľa a preto takéto zariadenia podliehajú certifikačnému procesu v súlade s § 42 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zariadení, ktoré prešli certifikačným procesom, nebude možné predložiť ekvivalentnú náhradu; uvedené nebráni certifikácii iného/nového materiálu/produktu/tovaru v súlade s § 42 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní. Žiadateľ o certifikáciu produktu sa môže zaregistrovať do procesu certifikácie produktu vyplnením žiadosti o certifikáciu produktu.

Celý proces certifikácie je uvedený na webových stránkach obstarávateľa: https://info.vodarne.eu/SitePages/ObstaravanieCertifikacia/Certifikacia.aspx

Záverom upozorňujeme, že tovary/výrobky, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, musia byť v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou.

Komentarz

Predpokladaná celková finančná hodnota plánovaných zákaziek počas trvania DNS (10 rokov) známa v čase vyhlásenia DNS je 25 000 000,00 EUR bez DPH (určená na základe predchádzajúcich potrieb), preto sa DNS realizuje postupom zadávania nadlimitnej zákazky. Reálna hodnota zadávaných zákaziek sa môže meniť v závislosti od aktuálnych potrieb VVS, a.s..

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
03.01.2024 11:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
03.01.2024 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adres
Komenského 50
Košice
042 48, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty

Oferty