Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 03:50

Karta zamówienia #76/VS/OVO/11/23/Ba
Fibrobronchoskop

Informacje

ID zamówienia
50123
Nazwa zamówienia
Fibrobronchoskop
Numer zamówienia
76/VS/OVO/11/23/Ba
Numer ogłoszenia EU
2023/S 232-731391
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
13 215,20 EUR
Główny CPV
33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
Uzupełniające CPV
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
80511000-9 - Usługi szkolenia personelu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Predmet zákazky fibrobronchoskop tvorí jeden ucelený celok, ktorý nie je možné funkčne rozdeliť. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného prístroja vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti daného prístroja.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka fibrobronchoskopu vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.01.2024 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
05.01.2024 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľudmila Balková
ludmila.balkova@unm.sk
+421 434203824

Dokumenty