Status: Zakończona

Czas serwera: 13.07.2024 21:14

Karta zamówienia #CPKE-OPU-2024/000682
Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby-pre SOŠ PZ Košice, zateplenie bloku A a rekonštrukcia bloku E

Informacje

ID zamówienia
52284
Nazwa zamówienia
Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby-pre SOŠ PZ Košice, zateplenie bloku A a rekonštrukcia bloku E
Numer zamówienia
CPKE-OPU-2024/000682
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
24 275,34 EUR
Główny CPV
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru a to najmä v rozsahu uvedenom v bode 3.1 článku III. návrhu komisionárskej zmluvy v celkovom počte 516 hodín

Verejný obstarávateľ požaduje prítomnosť stavebného dozoru na stavbe nasledovne :
a) na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom,
b) priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 2 x týždenne v celkovom počte 12 hodín za týždeň,
c) na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať 1 x týždenne,
d) na mimoriadnom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v prípade potreby a to 1 x mesačne,
e) na odovzdávacom a preberacom konaní,
f) na kolaudačnom konaní.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
14.02.2024 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
14.02.2024 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Miroslava Lipčaková
miroslava.lipcakova@minv.sk
+421 961954064

Dokumenty