Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 13:44

Karta zamówienia #30681/2024/O150
ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce

Informacje

ID zamówienia
53090
Nazwa zamówienia
ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce
Numer zamówienia
30681/2024/O150
Numer ogłoszenia BZP
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/1281030
Numer ogłoszenia EU
https://ted.europa.eu/sk/notice/-/detail/189402-2024
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
25 936 864,81 EUR
Główny CPV
45234100-7 - Budowa kolei
Uzupełniające CPV
45234116-2 - Budowa torów
45213320-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234140-9 - Roboty budowlane w zakresie przejść w poziomie
45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów
45234115-5 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45221220-0 - Kanały sklepione
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
35121000-8 - Urządzenia ochronne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316212-4 - Instalowanie świateł ruchu drogowego
45314310-7 - Układanie kabli
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71311230-2 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu vysokej logistickej náročnosti realizácie zákazky s ohľadom na lehotu výstavby, nutnosti zabezpečenia kontinuity stavebných prác a služieb s ohľadom na ich charakter a dodržiavanie harmonogramu prác, ako aj zabezpečenia jednoznačnej zodpovednosti za ich uskutočnenie podľa požiadaviek obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch. Predmet zákazky tvorí jeden logicky, funkčne, časovo a miestne súvisiaci celok, keďže ide o rekonštrukciu jedného súvislého objektu/úseku ŽST Levice – ŽST Veľké Kozmálovce.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom „ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce“
Stavba sa delí na dva celky: stavba A- ŽST Levice, OV + SZZ a stavbu B- DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce, pričom však ide o vzájomne funkčne a stavebne neoddeliteľné časti, ktoré nie je možné individuálne odčleniť a realizovať samostatne.
Zhotoviteľ stavby zabezpečí inžiniersku činnosť v rozsahu, ktorá je potrebná k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na všetky stavby. Do celkových nákladov stavby si zhotoviteľ musí zahrnúť vlastnú činnosť (réžiu) súvisiacu s vyššie uvedeným rozsahom inžinierskej činnosti.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.06.2024 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
17.06.2024 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Železnice Slovenskej republiky
Adres
Klemensova 8
Bratislava
81361, Republika Słowacka
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499769

Dokumenty