Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 14:45

Karta zamówienia #38630/2023/O220
ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov

Informacje

ID zamówienia
54690
Nazwa zamówienia
ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov
Numer zamówienia
38630/2023/O220
Numer ogłoszenia BZP
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/1284311
Numer ogłoszenia EU
https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/192384-2024
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
21 862 888,27 EUR
Główny CPV
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
Uzupełniające CPV
45234115-5 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
35121000-8 - Urządzenia ochronne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314310-7 - Układanie kabli
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71311230-2 - Usługi inżynieryjne w zakresie kolei
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu vysokej logistickej náročnosti realizácie zákazky s ohľadom na zabezpečenie a vypracovanie DSPRS, zabezpečenie IČ pre DSPRS a zabezpečenie MPV, na lehotu výstavby, nutnosti zabezpečenia kontinuity stavebných prác a služieb s ohľadom na ich charakter a dodržiavanie harmonogramu prác, ako aj zabezpečenia jednoznačnej zodpovednosti za ich uskutočnenie podľa požiadaviek obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch. Predmet zákazky tvorí jeden logicky, funkčne, časovo a miestne súvisiaci celok, keďže ide o zväčšenie priepustnosti vlakovej dopravy v úseku trate Leopoldov – Bratislava-Rača ako jedného súvislého objektu/úseku.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky s názvom „ŽSR, Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov“ je:
- vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“),
- zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia resp. právoplatných stavebných povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac, alebo oznámenia stavebného úradu, že k ohláseniu stavebných úprav nemá námietky (ďalej len „IČ pre DSPRS“),
- zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania vlastníkov pozemkov (ďalej len „MPV“) formou trvalého záberu alebo zriadením vecného bremena, a to k stavebnému konaniu, alebo v prípade novozisteného vlastníka, resp. vlastníkov ku dňu podania návrhu na kolaudáciu stavby, ak bude potrebné,
- realizácia stavebných prác (ďalej aj „Dielo“ alebo „stavba“),
- zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti počas realizácie stavby, výsledkom ktorej bude dodanie kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. právoplatných kolaudačných rozhodnutí (ďalej len „IČ ku kolaudácií“),
- vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby pre Dielo a jednotlivé časti Diela (ďalej len „DSRS“),
- zabezpečenie posúdenia TSI CCS notifikovanou osobou, ktorého výsledkom bude certifikát o overení subsystémov a vyhlásenie ES o overení subsystémov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
20.06.2024 12:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
20.06.2024 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Železnice Slovenskej republiky
Adres
Klemensova 8
Bratislava
81361, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Peter Jombík
jombik.peter@zsr.sk
+421 0220294604

Dokumenty