Status: Trwająca

Czas serwera: 21.07.2024 06:11

Karta zamówienia #1206/2024
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 141/2024

Informacje

ID zamówienia
57169
Nazwa zamówienia
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 141/2024
Kategoria DSZ
Časť „E“ - Manipulácia dreva na expedičnom sklade ES alebo na odvoznom mieste procesorovými technológiami
Numer zamówienia
1206/2024
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
17 875,00 EUR
Główny CPV
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
Uzupełniające CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) časť „E“ - Manipulácia dreva na expedičnom sklade ES alebo na odvoznom mieste procesorovými technológiami

Manipulácia dreva na expedičnom sklade procesorovou technológiou, odobratie vymanipulovaných IPV 20 cm+ (zmeranie stredného priemeru IPV, popis na čelo IPV) triedenie a premiestnenie vymanipulovaného dreva ČN (obsluha procesora).
Manipulácia bez odvetvovania na expedičných skladoch dreva ES je proces pozostávajúci z krátenia drevnej hmoty na sortimenty podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Vykonáva sa spravidla kompaktným samohybným viacoperačným strojom - procesorom, ktorý je vybavený procesorovou manipulačnou hlavicou. Prípustný je aj stroj s HR a procesorovou hlavicou na podvozku. Na manipuláciu je možné použiť i harvester s primeraným vybavením. Triedenie sortimentov na hromady sa vykonáva podľa požiadaviek verejného obstarávateľa so zarovnaním čiel, pričom triedenie na viac ako osem hromád (samostatných skládok) sa spravidla nevykonáva. Na požiadanie verejného obstarávateľa je dodávateľ povinný na konci pracovnej smeny označiť vyrobené sortimenty (spravidla jeden hromadný štítok za drevinu a sortiment) a vložiť údaje o drevine, sortimente a objeme do systému PSPD. V prípade, ak pôjde o manipuláciu na odvoznom mieste s odvetvovaním, bude použitý koeficient. Odkladanie / presun sortimentov z manipulačnej plochy si priebežne zabezpečuje dodávateľ služby samostatne alebo po dohode s verejným obstarávateľom, si drevo tento odkladá vlastným prostriedkom. Meranie a evidencia kubatúry spracovaného dreva je automatizované.

Verejný obstarávateľ informuje, že bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Tatry, ES Oravský Podzámok

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2024 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.06.2024 09:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Dokumenty