Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 17:19

Karta DSZ #02/NLZ/2022 - DNS
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva na obdobie 48 mesiacov

Informacje

ID zamówienia
25691
Nazwa zamówienia
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva na obdobie 48 mesiacov
Numer zamówienia
02/NLZ/2022 - DNS
Numer ogłoszenia BZP
29288-MUS
Numer ogłoszenia EU
2022/S 112-315904
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
6 736 000,00 EUR
Główny CPV
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
Uzupełniające CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: „Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva na obdobie 48 mesiacov“, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník:
77210000-5 (Ťažba dreva)
77211000-2 (Služby súvisiace s ťažbou dreva)
77230000-1 (Služby súvisiace s lesníctvom)
60000000-8 (Dopravné služby - bez prepravy odpadu)
, ktorý je rozdelený na päť častí:
a) časť „A“ - Ťažba a výroba sortimentov harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto
b) časť „B“ - Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto, v súčinnosti s kompaktným mobilným trakčným navijakom
c) časť „C“ - Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch forvestermi a ich sústreďovanie z lokality peň forvestermi na vývozné miesto alebo odvozné miesto / ich vývoz forwardermi na odvozné miesto
d) časť „D“ - Ťažba, približovanie, odvetvovanie a manipulácia horským procesorom v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch
e) časť „E“ - Manipulácia dreva na expedičnom sklade ES alebo na odvoznom mieste procesorovými technológiami

Čiastkové zákazky budú zadávané až po naplnení vlastných kapacít verejného objednávateľa. Využitie sa predpokladá najmä pri výskyte náhodných ťažieb a v situáciách, kedy sa nasadenie vyššieho počtu prostriedkov bude vyžadovať. Využitie služby sa predpokladá tiež v prípadoch, keď verejný obstarávateľ nedisponuje vlastnou vhodnou/požadovanou technológiou na výkon služby.
Predmet zákazky je definovaný základnými technológiami, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určenia použitej technológie, prípadne ich kombináciu.
Pre jednotlivé technológie sú uvedené opisy pre najnepriaznivejšie podmienky pre danú technológiu. Ceny za jednotlivé technológie by mali zohľadňovať plnenie za priemerných podmienok, avšak dodávateľ musí garantovať aj plnenie v prípade splnenia najnepriaznivejších podmienok.
Predmet zákazky nie je bežne dostupný na trhu.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: „Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva na obdobie 48 mesiacov“, identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné jednotky - odštepné závody:
1) OZ Karpaty
2) OZ Podunajsko
3) OZ Tribeč
4) OZ Považie
5) OZ Sever
6) OZ Tatry
7) OZ Horehronie
8) OZ Poľana
9) OZ Gemer
10) OZ Východ
11) OZ Šariš
12) OZ Vihorlat
13) OZ Lesnej techniky
14) OZ Semenoles

Komentarz

1) Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu. DNS je postup zadávania zákazky v zmysle § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní čiastkových výziev na predloženie ponuky, ako aj pri komunikácii, komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom softvéru JOSEPHINE, ako nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania (ďalej len IS JOSEPHINE) na internetovej adrese: https://josephine.proebiz.com.

2) Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.

3) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

4) Žiadosť o účasť bude predložená prostredníctvom rozhrania Ponuky a žiadosti IS JOSEPHINE v slovenskom alebo českom jazyku a bude obsahovať:
a) Žiadosť o účasť, v ktorej bude uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ komunikovať (zhodná s emailovou adresou uvedenou pri registrácii do IS JOSEPHINE), obchodné meno záujemcu a označenie súťaže. Žiadosť o účasť tvorí prílohu č. 1 týchto
súťažných podkladov.
b) v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Plná moc bude záujemcom vložená v *.pdf formáte, ako sken.
c) dokumenty, ktorými záujemca alebo skupina dodávateľov záujemcu preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle týchto súťažných podkladov.

5) Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť podľa ZVO a neuzavrie s verejným obstarávateľom zmluvný vzťah, resp. ak sa po uzatvorení zmluvného vzťahu vyskytnú dôvody, pre ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu, a to najmenej 3-krát v rámci tohto DNS, verejný obstarávateľ bude takéto konanie považovať za závažné porušenie profesijných povinností a bude to chápané ako nesplnenie podmienky účasti osobného postavenia a bude z DNS vylúčený. Verejný obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvného vzťahu aj podľa § 19 ZVO.

6) Všetky výdavky spojené so zaradením do DNS, s prípadnou a predložením ponuky do vybraných zákaziek znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

7) Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov, ktorí sú zaradení v DNS na predloženie cenovej ponuky, osobitne pre každú vyhlásenú čiastkovú výzvu, zadávanú v rámci DNS. Na základe výsledku zadávania konkrétnej výzvy, vyhlásenej v rámci DNS bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva. Zmluva pre každú vyhlásenú čiastkovú výzvu, zadávanú v rámci DNS, sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na obdobie vykonania predmetu zákazky a nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií a zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
12.07.2022 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
12.07.2022 10:00:00
Lehota na opätovne predkladanie žiadostí
21.08.2026 23:59:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 905444577

Dokumenty

Časť „A“ - Ťažba a výroba sortimentov harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto

Status
Trwająca
Główny CPV
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
Uzupełniające CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Časť „B“ - Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto, v súčinnosti s kompaktným mobilným trakčným navijakom

Status
Trwająca
Główny CPV
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
Uzupełniające CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Časť „C“ - Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch forvestermi a ich sústreďovanie z lokality peň forvestermi na vývozné miesto alebo odvozné miesto / ich vývoz forwardermi na odvozné miesto

Status
Trwająca
Główny CPV
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
Uzupełniające CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Časť „D“ - Ťažba, približovanie, odvetvovanie a manipulácia horským procesorom v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch

Status
Trwająca
Główny CPV
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
Uzupełniające CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Časť „E“ - Manipulácia dreva na expedičnom sklade ES alebo na odvoznom mieste procesorovými technológiami

Status
Trwająca
Główny CPV
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
Uzupełniające CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Oferty