Status: Zakończona

Czas serwera: 21.07.2024 07:03

Karta zamówienia #OZ14-DNS-Ť-H -č.21- 14/08
Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie biotopov pre hlucháňa hôrneho pre OZ Horehronie, LS Predajná – Jasenie 1 -výzva č.21 -14/8 -opakovaná

Informacje

ID zamówienia
57225
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie biotopov pre hlucháňa hôrneho pre OZ Horehronie, LS Predajná – Jasenie 1 -výzva č.21 -14/8 -opakovaná
Numer zamówienia
OZ14-DNS-Ť-H -č.21- 14/08
Numer ogłoszenia BZP
36579 -MUS, vestník č.175/2022 - 08.08.2022
Numer ogłoszenia EU
č. 2022/S 150-428277 zo dňa 5.8.2022
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
49 707,45 EUR
Główny CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Uzupełniające CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zadanie čiastkovej zákazky- výzvy v rámci zriadeného DNS na predmet zákazky s názvom: „Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie hniezdnych príležitostí a so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho“, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude vykonanie ťažbového procesu na zlepšenie hniezdnych príležitostí a so zameraním na vytváranie vhodných biotopov. Ide teda o výchovné ťažbové procesy v mladých lesných porastoch s vekom od 20 do 50 rokov formou prebierky. Cieľom je znižovanie hustoty, prípadne vytvorenie mozaikovitej štruktúry mladých lesných porastov na zakmenenie 0,7 s rozčlenením lesných porastov približovacími linkami. Výsledkom realizovaných opatrení má byť diferenciácia porastovej štruktúry vybratých lesných porastov, za účelom zlepšenia hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus).
Pojem „lesnícke služby v ťažbovom procese“, na účely tohto verejného obstarávania, predstavuje proces zahrňujúci technologickú prípravu pracoviska, ťažbu stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto, manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste na určené sortimenty, označenie údajov a ich zaznamenanie do IS (PSPD, iné) a poťažbová úprava pracoviska.

Popis technológii je uvedený súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik vyhlasuje čiastkovú zákazku v pôsobnosti Organizačnej zložky OZ Horehronie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Činnosti budú spolufinancované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 8.5 -Podpora na investície do zlepšenia odolnosti enviromentálnej hodnoty lesných ekosystémov, činnosť: Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho ( Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom.
Výzva č. 55/PRV/2022, názov projektu: Zlepšenie stavu lesných porastov pre hlucháňa na OZ Horehronie I. (kód projektu 085BB550003)

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2024 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.06.2024 09:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Organizačná zložka OZ Horehronie
Adres
Hlavná 245/72
Čierny Balog
97652, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty