Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 15:31

Karta zamówienia #5884/2020
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce

Informacje

ID zamówienia
6581
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce
Numer zamówienia
5884/2020
Numer ogłoszenia BZP
9863 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
656 842,37 EUR
Główny CPV
45213150-9 - Roboty budowlane w zakresie biurowców
Uzupełniające CPV
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45261410-1 - Izolowanie dachu
45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
44221200-7 - Drzwi
44112200-0 - Wykładziny podłogowe
44411000-4 - Wyroby sanitarne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce, a to: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, výmena bleskozvodu, demontážne práce, rekonštrukcia elektroinštalácie, ústredného kúrenia, vetrania s rekuperáciou a bezprostredne súvisiace opravy. Predmetom zákazky sú aj následné stavebné úpravy po rekonštrukčných prácach pozostávajúce z výmeny podláh, interiérových dverí, sanity a pod.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách týchto súťažných podkladov, a to:
Projektová dokumentácia
Zadanie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
20.03.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
20.03.2020 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Zlaté Moravce
Adres
1. mája 2
Zlaté Moravce
953 01, Republika Słowacka
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4431

Dokumenty