Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 09:05

Karta zamówienia #R3-3/023/2017
Maliarske a natieračské práce – Nemocnica Ružinov

Informacje

ID zamówienia
76
Nazwa zamówienia
Maliarske a natieračské práce – Nemocnica Ružinov
Numer zamówienia
R3-3/023/2017
Numer ogłoszenia BZP
111/2017; 7942-WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
226 000,00 EUR
Główny CPV
45442100-8 - Roboty malarskie
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice Ružinov podľa špecifikácie a podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Ostatné / Kritéria
28.06.2017 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty