Status: Trwająca

Czas serwera: 14.08.2020 14:05

Karta zamówienia #037/VS/OVO/03/20
Komplexné poistenie

Informacje

ID zamówienia
8289
Nazwa zamówienia
Komplexné poistenie
Numer zamówienia
037/VS/OVO/03/20
Numer ogłoszenia BZP
29068-MSS
Numer ogłoszenia EU
2020/S 146-359418
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Główny CPV
66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności
Uzupełniające CPV
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66516500-5 - Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí:
Časť č. 1: Poistenie majetku
Časť č. 2: Poistenie zodpovednosti za škodu
Časť č. 3: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
Časť č. 4: Poistenie motorových vozidiel
Časť č. 5: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu ucelenú časť alebo na niekoľko ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača na každú ucelenú časť zvlášť.
Uchádzač v rámci jednej ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť celý rozsah jednotlivých podčastí predmetu zákazky zadefinovaný v minimálnych podmienkach príslušného predmetu zákazky.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
03.09.2020 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.09.2020 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľudmila Balková
balkova@unm.sk
+421 434203126

Dokumenty

Časť č. 1: Poistenie majetku

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 2: Poistenie zodpovednosti za škodu

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności
Uzupełniające CPV
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 3: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności
Uzupełniające CPV
66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 4: Poistenie motorových vozidiel

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności
Uzupełniające CPV
66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 5: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności
Uzupełniające CPV
66516500-5 - Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy